Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

 1. Door inschrijving bij CrossFit Duketown verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en regels zoals hieronder staat beschreven.
 2. Bij minderjarigen onder 16 jaar is een handtekening van ouder of een wettige vertegenwoordiger verplicht.

Artikel 2 – Aansprakelijkheid

 1. CrossFit Duketown en/of haar leiding en CrossFit Trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 2. CrossFit Duketown en/of haar leiding en CrossFit Trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk – of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade.
 3. De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.
 4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

De deelnemer zal CrossFit Duketown en/of haar CrossFit Trainers geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

Artikel 3 – Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
 2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 1 maand.
 3. Indien het lidmaatschap niet tijdig wordt opgezegd, wordt deze automatisch met een maand verlengd.
 4. Voor het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van een kalendermaand (ingaande per de eerste van de volgende maand); Opzeggingen dienen schriftelijk worden ingediend.
 5. Een wijziging van de lidmaatschap vorm is mogelijk. Dit dient schriftelijk te worden aangegeven. De nieuwe lidmaatschapsvorm zal per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De deelnemer heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 6. Een lid dient minimaal 3 uur voorafgaand aan les zichzelf af te melden voor een les om zijn/haar credit niet te verliezen.
 7. Een lid is zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten en opzeggen van een lidmaatschap.

Artikel 4 – Huisregels

 1. De deelnemer dient zich te houden aan de door CrossFit Duketown gegeven instructies en vastgestelde regelementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline.
 2. Bij overtreding van deze instructies en/of regelementen is CrossFit Duketown gerechtigd de deelnemer de toegang tot de box te ontzetten en het lidmaatschap eenzijdig en per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de lidmaatschapskosten of teruggave.

Artikel 5 – Lessen

 1. CrossFit Duketown behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.
 2. Op officiele of erkende feestdagen mag CrossFit Duketown de deuren sluiten of de openingstijden aanpassen.
 3. Crossfit Duketown behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van CrossFit Duketown te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door CrossFit Duketown te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 4. Bij langdurige afwezigheid van een CrossFit Trainer van CrossFit Duketown zal CrossFit Duketown geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

Artikel 6 – Betalingstermijn / Incasso

 1. Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door CrossFit Duketown eenmaal per jaar worden verhoogd.
 2. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of storneren om welke reden dan ook, wordt € 7,50 per keer administratiekosten in rekening gebracht.
 3. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen.
 4. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds gebreken is gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van € 150,- zijn voor de rekening van de deelnemer.
 5. Het lesgeld is ook verschuldigd indien de deelnemer, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de deelnemer hiertoe expliciet de toestemming van CrossFit Duketown heeft verkregen nadat de deelnemer hiertoe schriftelijk verzoek heeft ingediend bij CrossFit Duketown.

Artikel 7 – Persoonsgegevens

 1. CrossFit Duketown verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemers ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie.
 2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van CrossFit Duketown zijn opgenomen. CrossFit Duketown en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met deze verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel en zullen niet worden verstrekt aan derden.
 3. Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan CrossFit Duketown te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer CrossFit Duketown kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het lid.

Artikel 8 – Overige bepalingen

 1. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand regelement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van CrossFit Duketown beoordeeld en beslist.
 2. CrossFit Duketown behoudt zich het recht om de huisregels en algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.